Kontaktní centrum

Poslání

Vytváříme bezpečné prostředí pro komunikaci s osobami závislými nebo ohroženými závislostí. Ve vzájemné spolupráci mapujeme stávající situaci a nabízíme podporu v hledání řešení. Snižujeme rizika možných negativních dopadů spojených s užíváním drog, čímž přispíváme ke zlepšení celkové situace jedince a k ochraně veřejného zdraví.

Sociální služba je realizována na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách s účinností od 1.1.2007 (registrovaná sociální služba)

Výčet základních činností je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé.

Služba se řídí Standardy kvality MPSV a RVKPP. V roce 2005 získala Certifikát odborné způsobilosti RVKPP.
Aktuální certifikát odborné způsobilosti je platný do 2.11.2020.

Certifikát kontaktní a poradenské služby

Zásady poskytování služeb

 • dobrovolnost - uživatel služby se dobrovolně rozhoduje pro poskytované služby
 • nízkoprahovost - znamená dostupnost, vstup bez peněz, bez průkazky, bez přihlášky, bez příjmení
 • rovný přístup - služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, náboženství, právní či společenské postavení, příslušnost k národnosti nebo etnické menšině, psychický či fyzický stav
 • mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana osobních a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • individuální přístup – pracovníci berou ohled na aktuální životní situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby
 • odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím vzděláním a praxí

Cílová skupina

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů

 • starší děti (od 15 let) dorost (16 - 18 let) mladí dospělí (19 - 26 let) dospělí (27 - 64 let)

Cíle programu

 • minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog
 • stabilizace sociálních podmínek uživatele služby pro jeho následnou abstinenci, (v ideálním případě) např. v oblasti bydlení, zaměstnání, rodinné zázemí, apod.
 • změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
 • minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
 • podpora vlastní aktivity a motivace uživatele služby k řešení jeho sociální situace

Otevírací doba

Kontaktní centrum (výměnný program, sociálně-právní poradenství, krizové intervence, zdravotní ošetření, asistence, telefonáty, nástupy do léčby atd.)

PO-ČT 9:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 hodin
PÁ 13:00 - 15:00 hodin

Kontaktní místnost (hygienický servis - sprcha, pračka, využití PC)

PO 10:00 - 12:30 hodin
ÚT, ČT 10:00 - 12:30 hodin

Testování na infekční choroby (hepatitidy typu C a B, HIV, syfilis)

Dámský klub

ÚT 12:00 - 14:00 hodin

Tým Kontaktního centra

Vedoucí služby / sociální pracovnice

Bc. Denisa Kuncová

Email: kuncova@point14.cz
Tel. +420 777 570 663

Koordinátorka služby / sociální pracovnice

Lucie Kulhánková, DiS.

Email: kulhankova@point14.cz
Tel. mobilní telefon Kontaktní centra
+420 775 609 778


Pracovníci KC: Jasmína Steerová
steerova@point14.cz
+420 731 656 024

Lucie Weingärtnerová, DiS.
mobilní telefon Kontaktní centra
+420 775 609 778Alena Kašparová

Supervizor: MUDr. Stanislav Kudrle

Zprostředkování nástupu do léčby

Jednou z nejzásadnějších činností pracovníků Kontaktního centra je zprostředkování nástupu do léčby. Zájemce o využití služby se může na pracovníky obrátit, ti mu předají informace o typech léčebných programů, jejich průběhu a pomohou s potřebnou dokumentací a splněním podmínek pro nástup do léčebného zařízení.

Testování na přítomnost metabolitů drog v moči

Zájemce o službu nebo OSPOD mohou kontaktovat pracovníka a využít dvouměsíčního testovacího programu na přítomnost metabolitů drog v moči. Klient je dvakrát týdně testován a jedenkrát týdně dochází na individuální poradenství. Cílem je motivace a podpora klienta směrem k abstinenci za účelem stabilizace jeho momentální situace, podpora v tíživých situacích a hledání jejich možných východisek.

Dámský klub

Čas a prostor vyhrazený pro uživatelky návykových látek, které se vzhledem ke svému způsobu života pohybují v „mužském“ světě a proto ztrácejí svou ženskost. Na klubu je rozšířený potravinový a hygienický servis, který podporuje péči o sebe a v ženském kruhu je možné se sdílet o typicky ženských tématech, pro které není vhodný prostor v rámci Kontaktního centra.